Vážení klienti,

 

nacházíte se na webových stránkách, jejichž cílem je poskytnout Vám základní informace o mnou poskytovaných právních službách.

 

Má kancelář se nachází v centru Lysé nad Labem. Mými klienty jsou občané, podnikatelé i subjekty pohybující se v neziskové oblasti, a to nejen z Lysé nad Labem a přilehlého okolí, ale také z Prahy a z ostatních měst a obcí Středočeského kraje.

 

Provozuji generální advokátní praxi, v rámci které se nejvíce zaměřuji na právo občanské a obchodní. Mezi mé nejčastěji poskytované právní služby patří:

 • smluvní agenda – např. sepis a kontrola smluv týkající se dispozice s nemovitými i movitými věcmi, nájmu, spoluvlastnictví, pracovního práva, rodinného práva;
 • osobní či e-mailová konzultace;
 • majetkové spory - např. výzvy k úhradě, žaloby o zaplacení dlužné částky, žaloby na vyklizení, návrhy na zahájení exekuce;
 • tzv. společenstevní agenda - např. založení a změny v zakladatelských dokumentech právnických osob (obchodních korporací, spolků, společenství vlastníků, valné hromady).

 

Mnou poskytované právní služby podléhají mimo jiné úpravě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě sporu mezi mnou jako advokátkou na straně jedné a klientem na straně druhé, se lze za účelem urovnání sporu obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

 

V rámci poskytování právních služeb provádím také úschovu peněz a listin. V souvislosti s prováděním úschov považuji za nezbytné upozornit klienty na následující skutečnosti:

 • účet úschov peněz je veden u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo u Komerční banky, a.s.; zůstatek na účtu úschovy je pojištěn podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění, u Garančního systému finančního trhu (Fondu pojištění vkladů), a to do výše 100.000 € na jednoho klienta u dané banky (UCB nebo KB); náhrada z pojištění vkladů se v takovém případě poskytne skutečnému vlastníkovi, přičemž skutečným vlastníkem je klient a nikoliv advokátka,
 • klienty vždy informuji e-mailem o všech jednáních, která činím v souvislosti se smlouvou o advokátní úschově, tedy o přijetí částek na účet úschovy, o jejich výplatě, jakož i o způsobu nakládání s listinami,
 • dle článku 2c usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem má klient
  • možnost sledování pohybu a zůstatku na účtu úschovy dle možností banky; v případě účtu úschov vedeného advokátkou se jedná o možnost sledování pohybu na účtu;
  • možnost získat informace od České advokátní komory ohledně odeslání údajů ze strany advokátky do elektronické knihy úschov vedené Českou advokátní komorou dle článku 2b odst. 1 a 2 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku (o přijetí první platby na účet úschovy a o vyplacení poslední platby z účtu úschovy).
   Pokud složitelé a/nebo oprávněná chtějí využít těchto svých práv, oznámí advokátce písemně (v listinné podobě či e-mailem), jaké právo chtějí využít (zda prvního, druhého nebo obou) a za tím účelem sdělí advokátce také e-mailovou adresu. Advokátka jejich e-mailovou adresu poskytne bance, u které je advokátkou účet úschov veden (v případě prvního práva), nebo České advokátní komoře (v případě druhého práva), kteří budou klientovi zasílat příslušné notifikace. Za správné a včasné doručování notifikací nenese advokátka zodpovědnost.
 • jsem povinna dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění  (AML) mimo jiné
  • provést identifikaci klienta,
  • zjišťovat, zda je klient politicky exponovanou osobou,
  • zjišťovat, zda není klient osobou podléhající mezinárodním sankcím,
  • přezkoumat zdroje peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká,
  • v rámci obchodu s politicky exponovanou osobou učinit přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.
 • V souvislosti s AML jsem povinna odmítnout uskutečnění obchodu, věc nepřevzít nebo klientský vztah ukončit, pokud je dána identifikační povinnost a klient se odmítne podrobit identifikaci, odmítne doložit plnou moc podle § 8 odst. 4 AML nebo neposkytne součinnost k provedení kontroly.

  Údaje se uchovávají po dobu 10 let od ukončení klientského vztahu nebo po uskutečnění obchodu. Lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední známý úkon obchodu.