Vážení klienti,

nacházíte se na webových stránkách, jejichž cílem je poskytnout Vám základní informace o mnou poskytovaných právních službách.

Má kancelář se nachází v centru Lysé nad Labem. Mými klienty jsou občané, podnikatelé i subjekty pohybující se v neziskové oblasti, a to nejen z Lysé nad Labem a přilehlého okolí, ale také z Prahy a z ostatních měst a obcí Středočeského kraje.

Provozuji generální advokátní praxi, v rámci které se nejvíce zaměřuji na právo občanské a obchodní. Mezi mé nejčastěji poskytované právní služby patří:

* smluvní agenda – např. sepis a kontrola smluv týkající se dispozice s nemovitými i movitými věcmi, nájmu, spoluvlastnictví, pracovního práva, rodinného práva;

* osobní či e-mailová konzultace;

* majetkové spory - např. výzvy k úhradě, žaloby o zaplacení dlužné částky, návrhy na zahájení exekuce;

* tzv. společenstevní agenda - např. založení a změny v zakladatelských dokumentech právnických osob (obchodních korporací, spolků, společenství vlastníků, valné hromady).

 

Ukončila jsem vysokoškolské vzdělání v oboru Právo v roce 2000.

V letech 2000 až 2010 jsem působila v pražské advokátní kanceláři nejprve jako advokátní koncipientka a od roku 2007 jako samostatná advokátka.

Advokátní kancelář v Lysé nad Labem provozuji od roku 2011.

Od roku 2008 úzce spolupracuji s Rodinným centrem Parníček působícím v Lysé nad Labem.

Odměnu s klientem sjednávám individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem věci – zejména s ohledem na právní a časovou náročnost věci, typ poskytované právní služby, sociální postavení klienta.

Nejčastějšími typy odměny jsou:

* odměna časová = odměna je určena násobkem délky času stráveného daným případem a hodinové sazby;

* odměna úkonová = odměna je sjednána na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, jíž jsou definovány úkony právní služby (např. převzetí zastoupení, sepis podání, zastoupení při jednání u soudu atd.) a výše částky za jednotlivý úkon právní služby dle povahy právní služby;

O typu odměny, jakož i o její předpokládané výši klienta informuji vždy předem.